Obchodné podmienky

A. VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

Pre účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie:

 

Spoločnosťou Stavebniny BEBA s.r.o, Vinohradnícka 415, 900 23 Viničné, IČO: 35844116, DIČ: 2020205990, IČ DPH: SK 2020205990

 • Kupujúcim – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ zakúpila tovar od spoločnosti Stavebniny BEBA v rámci jej predajnej siete a ktorá má právo uplatňovať nároky z poskytnutej záruky
 • Tovarom – hnuteľná vec, ktorá predstavuje predmet reklamácie a ktorá bola zakúpená v predajnej sieti Stavebniny BEBA
 • Miestom na uplatnenie reklamácie - obchodný priestor spoločnosti Stavebniny BEBA, kde je kupujúci oprávnený uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady tovaru
 • Reklamáciou - uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru
 • Vybavením reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie
 • Predajnou sieťou spoločnosti Stavebniny BEBA:
   • obchodné priestory spoločnosti Stavebniny BEBA
   • alternatívny predaj prevádzkovaný spoločnosťou Stavebniny BEBA (predaj cez internet, predaj v mieste sídla zákazníka)

 

B. Objednanie tovaru

Po registrácii si zákazník zostaví objednávku, ktorá obsahuje druh tovaru, množstvo a cenu. Na základe objednávky pošle predávajúci zákazníkovi potvrdenie objednávky a vystaví faktúru s údajmi na zaplatenie tovaru. Po prijatí platby sa tovar zákazníkovi objedná. Termín dodania bude dohodnutý so zákazníkom po telefonickom rozhovore alebo e-mailovej komunikácii.

Po odoslaní objednávky predávajúcemu je automaticky vygenerovaný e-mail kupujúcemu s predmetom Potvrdenie prijatia objednávky, ktorý je potvrdením prijatia objednávky e-shopom, kde sú zhrnuté informácie potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Tento e-mail má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky predávajúcim. Automaticky vygenerovaný e-mail s predmetom Potvrdenie prijatia objednávky nie je záväzným akceptovaním objednávky.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením Obchodných podmienok, vrátane reklamačných podmienok predávajúceho, ako aj s cenou objednaného tovaru a je viazaný objednávkou a taktiež sa viaže k zaplateniu kúpnej ceny za objednaný tovar.

Informácie o tovare uvedené na e-shope sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru a náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru.

 

Storno objednávky

Zákazník má právo zrušiť objednávku telefonicky alebo emailom do 24 hodín po jej vyhotovení. Storno objednávky tovaru na sklade po viac ako 24 hodinách bude spoplatnené storno poplatkom vo výške 10% z celkovej fakturovanej sumy. 

Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa nemožno stornovať a vrátiť. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade viacnásobného a neodôvodneného neprevzatia tovaru, v prípade viacnásobného vrátenia tovaru a v prípade viacnásobného stornovania objednávky.

 

C. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Po prijatí e-mailovej objednávky predávajúci overí dostupnosť objednaného tovaru, platné ceny a termín dodania tovaru. V prípade, ak je predávajúci schopný splniť podmienky objednávky kupujúceho riadne a včas bez potreby úpravy týchto podmienok zašle kupujúcemu záväznú objednávku. V opačnom prípade sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim a dohodnú prípadné zmeny v objednávke. 

Akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie objednávky predávajúcim po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. 

V prípade, ak predávajúci zistí vyššiu cenu tovaru má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

 

D. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 

Všetky údaje, ktoré zákazník zadá do prihlasovacieho formuláru podliehajú ustanoveniam v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Registráciou zákazník súhlasí so spracovaním a uchovaním osobných údajov (titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa). Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy a nebudú zverejňované a poskytnuté tretej osobe iba v prípade situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovar (poskytnutie mena a adresy ).

  

E. PODMIENKY REKLAMÁCIE

Predmet reklamácie

Predmetom reklamačného konania medzi kupujúcim a spoločnosťou Stavebniny BEBA môže byť:

 • stavebný materiál ktorý bol zakúpený v predajnej sieti spoločnosti Stavebniny BEBA
 • stavebné príslušenstvo, ktoré bolo zakúpené v predajnej sieti spoločnosti Stavebniny BEBA
 • akýkoľvek iný výrobok, ktorý kupujúci nadobudol do vlastníctva kúpou od spoločnosti Stavebniny BEBA v rámci jej predajnej siete

Záručné podmienky, podmienky a spôsob reklamácie
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim nespôsobené nesprávnym spôsobom dopravy inej dodávky materiálu ako našimi vozidlami. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Spoločnosť Stavebniny BEBA poskytuje záruku na akosť, bežnú kvalitu a funkčnosť predávaných výrobkov. Za účelom dodržania záručných podmienok je kupujúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na výrobku, šetrne s výrobkom zaobchádzať a používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na prípady ak:

 • bola vada spôsobená neodborným a/alebo nesprávnym užívaním výrobku alebo jeho užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo charakterom výrobku
 • vada výrobku vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky
 • boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávané manipulácie
 • bol výrobok mechanicky poškodený
 • bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie
 • bol výrobok skladovaný alebo používaný v prostredí nevhodnom vzhľadom na charakter výrobku
 • bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, slnko a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí
 • pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál pokladničného dokladu preukazujúci zakúpenie uvedeného výrobku
 • sú vady výrobku prejavom jeho bežného opotrebovania alebo poškodenia, ku ktorému došlo najmä v dôsledku nesprávneho používania výrobku

Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady zavinené:

 • živelnou pohromou
 • opotrebovaním v dôsledku používania výrobku a primeraného opotrebovania
 • nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku
 • nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie

Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok. Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená kupujúcim poškodením výrobku, jeho nesprávnym používaním, nevhodnou manipuláciou alebo iným porušením záručných podmienok, a kupujúci napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže spoločnosť Stavebniny BEBA od kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorú tým kupujúci spoločnosti Stavebniny BEBA spôsobil.

Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady:
Kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady je dôvodné len za predpokladu, že reklamovaná vada, ktorá bola dôvodom pre uplatnenie tohto práva:

 1. je vadou skutočnou
 2. vyskytuje sa na zakúpenom výrobku v dobe uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady
 3. ide o vadu, za ktorú zodpovedá spoločnosť Stavebniny BEBA

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2.

Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný dostatočne špecifikovať vytýkané vady výrobku.

Záručná doba
Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok ustanovených v tomto Reklamačnom poriadku zabezpečená bezplatná výmena materiálu v prípade výskytu vady, ak boli zo strany kupujúceho dodržané ustanovené podmienky užívania výrobku.

Záručný doklad
Záručným dokladom je:

 • pokladničný blok alebo FA s dodacím listom

Platným záručným listom sa rozumie kompletne vyplnený originál tlačiva Záručného listu, potvrdený pečiatkou a podpisom kompetentného pracovníka spoločnosti Stavebniny BEBA a dátumom predaja. Neoprávnene menený Záručný list je neplatný.

 

F. Platobné podmienky

Na to, aby bol tovar objednaný je potrebné uhradiť faktúru. Táto platba sa môže zrealizovať v hotovosti na pobočke alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho.

 

G. Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný podľa možností výrobcu, podľa dostupnosti a možnosti prepravy v čo najkratšom termíne. Miesto tovaru je stanovené podľa objednávky. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatie. Tovar môže prevziať len oprávnená osoba.

Pokiaľ si kupujúci neobjedná zloženie tovaru, je povinný zložiť tovar vlastnými silami a prostriedkami v čo najkratšom čase.

Ak kupujúci odmietne prevziať tovar bezdôvodne, nesie všetky náklady spojené s dodaním tovaru.

Ak kupujúci neprevezme tovar na požadovanom mieste a v požadovanom termíne nesie všetky náklady spojené s opakovaným dodaním.

K cene tovaru budú prirátané aj náklady za doručenie tovaru.

 

 H. Paletové hospodárstvo

Palety sú účtované podľa platného cenníka výrobcov a dodávateľov. Pri vrátení nepoškodených paliet sa účtuje amortizácia vo výške od 10% do 13% z ceny palety.

Lehota na vrátenie paliet je rovnaká ako u výrobcov. Pri vrátení je potrebné predložiť originál doklad o zaplatení.

 

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16. júla 2014.

 

Prihlásenie